De opmerkelijke standpunten van onze politieke partijen over duurzaamheid

Kieswijzer duurzaamheid Thuiscomfort

Meer windmolens. Subsidies op zonne-energie. Alle kolencentrales dicht. Een Klimaatwet. Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp op de politieke agenda. Hoe willen de politieke partijen deze duurzame samenleving in Nederland creëren na de verkiezingen? Thuiscomfort pakt de partijprogramma's erbij en zet de opvallendste speerpunten op gebied van duurzaamheid en klimaat per onderwerp voor u op een rij. Zo is de keuze in het stemhokje wellicht iets gemakkelijker.

'Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal'

Als het aan verschillende Nederlandse partijen ligt, worden er windmolens gebouwd op de Afsluitdijk. Ook worden er miljarden geïnvesteerd in een duurzame economie. Wie elektrisch rijdt, betaalt minder belasting. De prijzen van CO2-uitstoot gaan juist omhoog. Ook de gaswinning in Groningen is natuurlijk een issue, net als schaliegaswinning. Een partij wil zonnepanelen op alle overheidsgebouwen. Een andere wil dat Nederland in 2040 geheel klimaatneutraal is.

Concrete punten per partij: 

 • Er moet een investeringsplan voor schone energie komen, zoals zonnepanelen op alle overheidsgebouwen (GroenLinks)
 • Geen kernenergie zolang er geen oplossing is voor kernafval. Zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief (50PLUS).
 • Minder belasting voor wie elektrisch rijdt of zelf stroom opwekt (D66).
 • Prijzen voor CO2-emissies gaan omhoog: de vervuiler betaalt (SP)
 • Bestaande afspraken over duurzame energie die in Europa en in het bepaalde Energieakkoord zijn gemaakt, moeten worden nagekomen. Zonodig kunnen deadlines wel naar voren worden gehaald (VVD).
 • Miljarden extra investeren in een duurzame economie. Afstappen van fossiele energiebronnen, overstap naar een houdbaar energiesysteem (PvdA).
 • Lease- en leenregelingen voor de inzet van duurzame installaties zoals warmtepompen (SGP).
 • Nederland is in 2040 klimaatneutraal (Partij voor de Dieren).
 • Overheid koopt duurzaam in (DENK).
 • Er mogen windmolens worden gebouwd op de afsluitdijk (D66, CDA, Groenlinks, CU, SP, DENK, PvdA, SGP, 50PLUS).
 • Geluidsregels voor windmolens moeten scherper (SGP)
 • De kolencentrales moeten dicht (GroenLinks, CU, D66, SP, Partij voor de Dieren, DENK, CDA, PvdA, SGP, 50PLUS).
 • Gaswinning in Groningen wordt verder teruggeschroefd en geen vergunningen voor boren naar schaliegas of steenkoolgas (GroenLinks)
 • Geen schaliegaswinning (SP).

Duurzaam wonen is de norm

Op het gebied van duurzaam wonen springt vooral de brede steun voor nieuwbouwwoningen zonder aansluiting op het gasnet in het oog. Sommige partijen willen de regels versoepelen voor mensen die hun woning verduurzamen. Anderen maken corporaties en commerciële verhuurders verantwoordelijk voor het verduurzamen van studentenwoningen en bedrijfspanden. Ook spreekt een partij zich uit tegen bouw in Het Groene Hart en de duinen.

Concrete punten per partij: 

 • Alle nieuwbouwwoningen moeten worden gebouwd zonder aansluiting op het gasnetwerk (GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren, Christenunie, SP, DENK, PvdA, 50PLUS).
 • Woonwijken vergroenen: extra bomen en planten die vogels en vlinders aantrekken (50PLUS).
 • Gebouwen en woningen zo snel mogelijk isoleren: energielabel B wordt het minimum (SP).
 • Samen met woningcorporaties en commerciële verhuurders moeten huizen, studentenhuizen en bedrijfspanden energiezuiniger worden gemaakt (SGP).
 • Geen bouw in Het Groene Hart, geen bouw in de duinen (SP).
 • Er moet geld komen voor huiseigenaren die willen investeren in energiebesparing en woningisolatie te ondersteunen. Mensen die zelf hun energie opwekken, moeten geen last meer hebben van starre regels (bijvoorbeeld de btw-plicht omdat de overheid je als ondernemer ziet) (VVD).
 • Huishoudens en bedrijven die zelf groene stroom opwekken of groen gas produceren krijgen een verlaging van de energiebelasting (SGP).
 • Focus op energie besparen, zelf duurzame energie opwekken en duurzame energie delen (Partij voor de Dieren).
Logo's politieke partijen

Klimaatwet en een ministerie voor Duurzaamheid

Er komt een ministerie bij. Waarvóór precies, zijn de partijen het nog niet over eens. De een oppert: een minister voor Klimaat. De ander wil een minister van Innovatie en Duurzaamheid. Een derde wil ook dierenwelzijn hierbij betrekken. 

Concrete punten per partij: 

 • Er komt een Klimaatwet: 100 procent schone energie in 2050. Er komt een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie (GroenLinks).
 • Er moet een minister van Innovatie en Duurzaamheid komen (50PLUS).
 • Er komt een Klimaat- en Energiewet, plus een Energieakkoord - in 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn (SP).
 • Er komt een ministerie van Voedsel en Landbouw, een ministerie van Duurzaamheid en een ministerie van Volksgezondheid, Sport en Dierenwelzijn (Partij voor de Dieren).

Focus op voetganger, fietser en elektrisch vervoer

Op het gebied van verkeer en vervoer wordt duurzaamheid op verschillende manieren benaderd, door de partijen. Meer fietsen en voetpaden, is een mogelijkheid. Of is het misschien beter om oude brommers te vervangen door elektrische varianten? Automobilisten in de Randstad betalen meer per kilometer. En openbaar vervoer wordt goedkoper en veiliger. 

Concrete punten per partij: 

 • Meer fietsen en openbaar vervoer om zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren: meer en betere fietspaden, meer treinen, meer rails en een beter onderhoud van trein en spoor (GroenLinks).
 • Stimuleringsregeling voor de vervanging van tweetakt scooters en brommers door elektrische varianten (SGP).
 • Focus op voetganger, fietser en openbaar vervoer en een snelle verduurzaming van particulier en beroepsvervoer (Partij voor de Dieren).
 • Openbaar vervoer moet goedkoper en veiliger (DENK).
 • Volledig elektrische auto's worden fiscaal aantrekkelijker (GroenLinks).
 • Kilometerprijzen: de automobilist in de spits in de Randstad betaalt een hoger tarief dan de automobilist in een dunbevolkt gebied (GroenLinks).
 • Minder belasting voor wie elektrisch rijdt (D66).
 • Openbaar vervoer moet goedkoper en veiliger (DENK).

Weg met de bio-industrie en zwientje tikken

Op het gebied van dierenwelzijn lopen de partijen wederom warm voor andere punten. Zo wil de een dierentuinen sluiten en 'zwientjetik' verbieden. Anderen richten de pijlen op de plezierjacht en de proefdierenindustrie. Door woonwijken te vergroenen, neemt de biodiversiteit toe en de omzet van biologisch voedsel wordt versneld. 

Concrete punten per partij: 

 • De bio-industrie verdwijnt, dierproeven worden uitgefaseerd tenzij het echt niet anders kan en plezierjacht wordt verboden (GroenLinks)
 • Voor vlees geldt het hoge btw-tarief, stunten met vleesprijzen wordt verboden (GroenLinks)
 • Woonwijken vergroenen: extra bomen en planten die vogels en vlinders aantrekken (50PLUS). 
 • Beperking van grootschalige intensieve veehouderij (50PLUS)
 • Dieronvriendelijke bio-industrie omvormen naar diervriendelijke en duurzame veehouderij (SP).
 • De omzet van biologisch voedsel moet in tien jaar worden verviervoudigd (SP).
 • Enten tegen dierziekten (in plaats van ruimen bij een uitbraak) (SP).
 • Plezierjacht wordt verboden (SP).
 • Aantal proefdieren wordt verlaagd (SP, SGP).
 • De bio-industrie moet snel worden afgeschaft. Ook al wordt vlees hierdoor duurder (GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PVV, DENK, PvdA, 50PLUS). 
 • Investeren in alternatieven voor proefdieronderzoek, dierproeven slechts onder de allerstrengste voorwaarden, klonen en genetische manipulatie verboden (Partij voor de Dieren).
 • Import, export, doorvoer en verkoop van bont wordt verboden (Partij voor de Dieren).
 • Dierentuinen worden omgevormd tot tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven (Partij voor de Dieren).
 • Strengere eisen voor het welzijn van dieren op de kinderboerderij (Partij voor de dieren).
 • Verbod op dieronvriendelijke gebruiken en tradities (zwientje tikken, ganstrekken, kievitseieren rapen) (Partij voor de Dieren). 

De plannen om te verduurzamen zijn prachtig en ambitieus. Ze schetsen een beeld van een Nederland waar het prettig wonen is, nu én in de toekomst.

Natuurlijk is het afwachten welke partijen na 15 maart een kabinet mogen vormen. In elk geval geeft bovenstaande opsomming de hoop op een duurzame toekomst. Al zijn er natuurlijk ook partijen die in hun programma's niets of nauwelijks iets hebben opgenomen over het behalen van duurzame doelstellingen. 

Aan u om te bepalen welke richting de BV Nederland na de verkiezingen op wordt gestuurd. 

Praat mee over duurzaamheid en de verkiezingsprogramma's

klimaat-woning

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief