Wat doet de politiek met uw zorg?

Dag eigen risico! Hallo nationaal zorgfonds? Dure medicijnen horen in het basispakket en zorginstellingen moeten meer samenwerken. De zorg is een belangrijk onderwerp voor de politieke partijen. Maar vooral voor ons natuurlijk. Nu de verkiezingen voor de deur staan, heeft Thuiscomfort de speerpunten van de partijen over de zorg voor u uitgezocht. 

Eigen risico afschaffen of minder hoog

Het eigen risico afschaffen óf fors omlaag. Deze partijen vinden de zorgverzekeringen al duur genoeg.        

 • Het eigen risico bedraagt nooit meer dan 200 euro (50PLUS).
 • Het eigen risico wordt afgeschaft (PVV).
 • Het eigen risico wordt afgeschaft en de nominale premie voor de ziektekostenverzekering gaat omlaag (GroenLinks).
 • Het eigen risico wordt afgeschaft (PvdA).
 • Eigen risico wordt afgeschaft (SP).
 • Eigen risico afschaffen (Partij voor de Dieren).
 • Het eigen risico moet fors worden verlaagd (CDA).
 • Het verplichte eigen risico gaat fors omlaag (CU).
 • Verlaging eigen risico, geen stapeling eigen bijdragen (SGP).
 • Het eigen risico gaat met 50 euro omlaag (VNL).
 • Eigen risico verdwijnt (DENK).   

Persoonsgebonden budget blijft en meer handen aan het bed

Dat het persoonsgebonden budget moet blijven, is duidelijk. Ook willen de partijen minder managers en meer handen aan het bed. De patiënt als individu staat voorop.

 • Het persoonsgebonden budget blijft bestaan en fraude moet harder worden aangepakt (VVD).
 • Het persoonsgebonden budget blijft bestaan (SP).
 • Voor langdurig zieken komt er een persoonsvolgend budget in plaats van de inkoopafspraken van het zorgkantoor (SGP).
 • Administratieve rompslomp voor zorgverleners en budgethouders persoonsgebonden budget moet drastisch omlaag (SGP).
 • Extra geld voor meer handen aan het bed (SGP).
 • Minder managers, meer handen aan het bed (VNL).
 • Voor goede zorg is betrokken en voldoende personeel essentieel - daarom moeten er bezettingsnormen komen; om te beginnen minimaal twee zorgmedewerkers op een groep van maximaal acht mensen (CDA).
 • In de langdurige zorg moet het zorgbudget de cliënt volgen, in plaats van andersom (CDA).
 • Betere en persoonsvolgende palliatieve zorg (SGP).
 • Twee gekwalificeerde zorgverleners per acht patiënten in een verpleeghuis (DENK).

Meer kwaliteit in zorginstellingen 

De beste verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de norm. Ze mogen niet meer sluiten of fuseren. Mensen bepalen zélf hoe ze hun leven leiden en kopen de zorg in die zij graag willen. De medewerkers van deze instellingen hebben de juiste kwaliteiten en een hoger salaris. Minder rapportendruk, zodat er meer aandacht is voor de bewoners. Daarnaast heeft de zorg oog voor culturele achtergronden van mensen.

 • De allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen moeten de norm worden (VVD).
 • Verzorgingshuizen blijven open, net als ziekenhuislocaties - ziekenhuizen mogen niet meer fuseren (SP).
 • Instellingen moeten voldoen aan normen voor wat betreft levenskwaliteit, bewonerswensen en indeling van het dagelijks leven - instellingen die hier langdurig niet aan voldoen, gaan dicht (VVD).
 • Bewoners van zorginstellingen mogen zelf bepalen hoe ze hun leven leiden, dus scheiding van zorg en wonen blijft leidend: mensen kopen zelf hun zorg in (VVD).
 • Minder regel- en rapportendruk voor zorgprofessionals en –instellingen (CDA).
 • De zorg in verpleeghuizen is intensiever en zwaarder, daarom moet er worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers (CDA).
 • In de geestelijke gezondheidszorg moet elke regio over een goede 24-uurs crisiszorg beschikken (CDA).
 • Verzorgingshuizen op het platteland blijven zoveel mogelijk open (CU).
 • Hogere salarissen voor het verzorgend personeel (VNL).
 • De zorg moet oog hebben voor culturele, religieuze en andersoortige achtergronden van mensen (DENK).
 • Twee gekwalificeerde zorgverleners per acht patiënten in een verpleeghuis (DENK).
 • Complexe zorg concentreren in een of enkele ziekenhuizen - specialisatie verbetert de kwaliteit (VVD).
 • Het niet melden van medische missers wordt strafbaar, ook voor mensen die alleen getuige waren (VVD).
 • Er komt een verbod op zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten (VVD).
 • Meer aandacht voor jeugdzorg en pleegzorg (DENK).
 • Meer investeren in prenatale geneeskunde (SGP).
vrouw-pakt-medicijnen-uit-verbanddoos

Transparante zorg

De zorg moet transparanter, zodat een patiënt weet wat hij mag verwachten. Maar ook de informatie over vaccins wordt duidelijker. Verspilling en fraude aanpakken én wanneer bent u nu donor of juist niet?  

 • Zorgkwaliteit wordt transparant zodat de patiënt echt iets te kiezen heeft (D66).
 • Meer informatie over beschikbare vaccins (zoals gordelroosvaccin), zodat mensen zelf hun afweging kunnen maken (VVD).
 • Informatie over de kwaliteit van de zorg moet actueel, volledig en transparant zijn - dit geldt voor genezende zorg, geestelijke gezondheidszorg en langdurige zorg (VVD).
 • Spreekuren ook 's avonds en in het weekend - betere inzet van dure medische apparatuur (VVD).
 • Verspilling aanpakken: niet twee keer hetzelfde onderzoek of een ingreep uitvoeren die de kwaliteit van leven niet ten goede komt (VVD).
 • Fraude en verspilling aanpakken (DENK).
 • Het persoonsgebonden budget blijft bestaan en fraude moet harder worden aangepakt (VVD).
 • Er komt een actief ("ja, tenzij...") donorsysteem (GroenLinks). 
 • Gemeentelijke basiszorg wordt wettelijk in één pakket vastgelegd (DENK).
 • Patiënt krijgt inzicht in zorgfacturen - ontdekt hij een fout, dan verdient hij een bonus van de zorgverzekeraar (SGP).

Geen bezuinigingen op de ouderenzorg 

Ouderen worden niet langer vergeten. Bezuinigingen op ouderenzorg zijn uit den boze, vinden de partijen. Ook investeringen in zorgpreventieprogramma’s en een specialist ouderengeneeskunde zijn belangrijk in de programma's. 

 • Er wordt niet langer bezuinigd op zorg voor ouderen (50PLUS).
 • Bestaande verzorgingshuizen blijven open en er komen nieuwe verzorgingshuizen bij (50PLUS).
 • Investeren in zorgpreventie en vaccinatieprogramma's voor ouderen (50PLUS).
 • Investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en in de ondersteuning van mantelzorgers (GroenLinks).
 • Een personele bezettingsnorm in de ouderen- en gehandicaptenzorg zodat voldoende tijd voor de bewoners is gewaarborgd (SP).
 • Er wordt een specialist ouderengeneeskunde aan de eerstelijns zorg toegevoegd (VVD).
 • Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking wordt kleinschalig en regionaal georganiseerd - verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit zijn onaanvaardbaar (Partij voor de Dieren).
 • Er moeten meer casemanagers dementie komen (CU).

Samenwerking instanties moet beter

Zorginstanties zoals huisartsen, specialisten, wijkverpleging, ziekenhuizen en ouderenzorg moeten nauwer samenwerken. Huisartsen krijgen taken die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden. Voor de patiënt is het een stuk helderder wanneer instanties meer betrokken zijn bij elkaar. Daarnaast drukt samenwerking binnen de zorg de kosten, vinden de partijen.

 • De samenwerking tussen huisarts, wijkverpleging en ouderenzorg in de buurt wordt verbeterd (GroenLinks).
 • Samenwerking tussen huisarts en bv fysiotherapeut of specialist moet worden gestimuleerd (VVD).
 • Huisartsen en andere mensen in de eerstelijns zorg moeten meer samenwerken en krijgen er taken bij die nu nog door het ziekenhuis worden uitgevoerd (PvdA).
 • Focus op zorg dichtbij: samenwerkingsverbanden en initiatieven van huisarts, gemeente, wijkverpleging, verpleeghuis, fysiotherapeut, apotheek en ziekenhuis moeten worden gestimuleerd en verbeterd (CDA).
 • Ziekenhuizen, zorginstellingen en zorgverzekeraars moeten meer gezamenlijk inkopen, bijvoorbeeld als het gaat om medische apparatuur (CDA).
 • Wijkverpleegkundigen en huisartsen zijn de spil in het zorgnetwerk in de buurt (CDA).
 • Patiëntenorganisaties krijgen een ondersteunende rol bij zelfzorg, zorgverzekeraars stellen hiervoor middelen beschikbaar (CU).
 • Meer samenwerking binnen de zorg: professionalisering en kosten drukken (SGP).
 • Lokale gezondheidscentra werken in de eerstelijnszorg meer samen (DENK),
 • Geboortezorg verbeteren - meer en betere samenwerking tussen verloskundige en gynaecoloog (VVD).

Meer steun voor mantelzorgers

Nu mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn zij vaak afhankelijk van mantelzorgers. De partijen willen dan ook meer financiële steun en erkenning voor mantelzorgers. Ook geen bezuinigingen op de thuiszorg. Verschillen per gemeente zijn niet aanvaardbaar. 

 • Meer geld en erkenning voor mensen in de thuiszorg (50PLUS).
 • Een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding (50PLUS).
 • Bezuinigingen op de thuiszorg worden teruggedraaid (PVV).
 • Investeren in de zorg voor ouderen en gehandicapten en in de ondersteuning van mantelzorgers (GroenLinks).
 • Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, dagbesteding en mantelzorgondersteuning (SP).
 • Investeren in wijkverpleegkundigen (PvdA).
 • Thuis- en ouderenzorg en zorg voor mensen met een beperking wordt kleinschalig en regionaal georganiseerd - verschillen tussen gemeenten in aanbod en kwaliteit zijn onaanvaardbaar (Partij voor de Dieren).
 • Financiële compensatie en aanvullende maatregelen voor mantelzorgers (Partij voor de Dieren).
 • Fors meer steun voor mantelzorgers, inclusief een mantelzorgvergoeding voor mantelzorgers die verlof opnemen of minder gaan werken (CDA).
 • Persoonlijke verzorging - denk aan douchen - mag zo nodig ook door de wijkverpleging worden gedaan (CDA).
 • Kinderen met een ernstige beperking moeten thuis kunnen opgroeien en zoveel mogelijk passend onderwijs kunnen krijgen (CU).
 • Meer bedden in de geestelijke gezondheidszorg (DENK).
 • Investeren in wijkteams ten behoeve van kwetsbare personen (DENK).
 • Investeren in beschermd wonen en in zorg voor mensen met psychische problemen: 24/7 ambulante zorg in de wijk, inloophuizen en time-outvoorzieningen voor kortdurende opname (CDA).

Nationaal zorgfonds en uitdunning polissen

De basisverzekering moet duidelijker, vinden de partijen. Geen wildgroei aan polissen, want de gemiddelde mens weet zich geen raad meer. SP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren willen zelfs terug naar het ziekenfonds. Met één ding zijn de partijen het eens: zorg moet betaalbaarder worden.

 • Er komt een uniforme polis voor de basisverzekering en verzekeraars mogen daar geen reclame meer voor maken (PvdA).
 • Marktwerking in de zorg wordt afgeschaft en er komt een basisverzekering: 'Ziekenfonds 2020' (50PLUS).
 • De wildgroei aan zorgpolissen wordt beëindigd: elke verzekeraar biedt één naturapolis en één restitutiepolis aan en het marketingbudget van de verzekeraars wordt gehalveerd, er komen richtlijnen voor de vermogensontwikkeling van zorginstellingen en verzekeraars (GroenLinks).
 • Er komt een Nationaal Zorgfonds, met tandarts, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg in het basispakket (SP).
 • Ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk, zorgverzekeraars worden buitenspel gezet (SP).
 • Geen marktwerking meer in de zorg: een Nationaal Zorgfonds voor iedereen (Partij voor de Dieren).
 • Zorgverzekeraars moeten voorzien in één overzichtelijke standaardpolis met gelijke voorwaarden - de consument kan dan beter vergelijken en de verzekeraars hebben in de aanvullende verzekeringen nog voldoende ruimte voor concurrentie (CDA).
 • Geen budgetpolissen meer (CDA).
 • Het aantal polissen wordt uitgedund (CU).
 • Maandelijkse zorgpremie gaat omlaag (VNL).
 • Zorg moet goed, toegankelijk en betaalbaar blijven - daarom een breed basispakket (VVD).
 • Dure medicijnen - mits aangetoond effectief - horen in het basispakket (VVD).
 • Vanwege solidariteit worden zorgkosten via progressieve belastingen gedeeld (GroenLinks).

Minder marktwerking zorg en medicijnen goedkoper

Geen marktwerking meer in de zorg. Er moet iets veranderen aan de macht van de farmaceutische industrie. Daar zijn de meeste partijen het over eens. Medicijnprijzen omlaag, de overheid moet dure medicijnen landelijk inkopen en zorgbestuurders mogen niet meer verdienen dan de Balkenendenorm. Minder, minder, minder kosten in de zorg. 

 • Minder managers, minder verspilling, minder bureaucratie en meer investeren in zorgverleners en handen aan het bed (Partij voor de Dieren).
 • Medisch specialisten gaan verplicht in loondienst en vallen onder de Balkenendenorm (GroenLinks).
 • De farmaceutische industrie moet de opbouw van medicijnprijzen bekendmaken.(GroenLinks).Om de medicijnkosten in de hand te houden komt er een landelijk centraal inkoopsysteem (SP).
 • Het salaris van de zorgbestuurder mag nooit hoger zijn dan dat van een minister (SP).
 • Er moet een akkoord komen met de farmaceutische industrie, over lagere prijzen, meer transparantie en toegankelijkheid voor patiënten (VVD).
 • Meerjarige contracten tussen zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren (VVD).
 • Zorgverleners betalen op basis van kwaliteit en tevredenheid - niet enkel op basis van uren (VVD).
 • Autoriteit Consument en Markt moet fusies van instellingen en zorgverzekeraars strenger toetsen: het belang en de zorgbehoefte van de patiënt moeten altijd voorop staan (VVD).
 • Er komt een verbod op winstuitkeringen voor zorgverzekeraars, zorginstellingen en ziekenhuizen (CDA).
 • Internationale samenwerkingen aangaan om de macht van de farmaceutische industrie aan banden te leggen (CDA).
 • Verzekerden krijgen meer zeggenschap over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars (CU).
 • Landelijke inkoop dure medicijnen (SGP).
 • Ook kleine zorgaanbieders moeten in aanmerking kunnen komen voor maatcontracten met verzekeraars - zonder belemmerende barrières als minimumomzet e.d. (SGP).
 • Overheid maakt prijs- en volumeafspraken voor dure geneesmiddelen (DENK).
 • Het Geneesmiddelen Vergoedingen Systeem en de Wet Geneesmiddelenprijzen worden aangepast zodat geneesmiddelen goedkoper worden (DENK).
 • Wettelijk verbod op reclame en marketing van farmaceutische bedrijven (DENK).
 • Werknemers en cliënten krijgen meer inspraak in zorginstellingen (DENK).
 • Geen marktwerking in de eerstelijnszorg (PvdA).
 • Particuliere investeerders moeten kunnen investeren in de zorg en daar ook rendement uit kunnen halen (VVD).
 • Geen marktwerking meer in de zorg: een Nationaal Zorgfonds voor iedereen (Partij voor de Dieren).
 • Het marketingbudget van de verzekeraars wordt gehalveerd, er komen richtlijnen voor de vermogensontwikkeling van zorginstellingen en verzekeraars (GroenLinks).
 • Specialisten gaan in loondienst (CDA).
 • Gemeenten kopen zorg in op basis van prijs én kwaliteit (CDA).
 • Marktwerking in de zorg wordt afgeschaft (50PLUS).

Preventie, gezonde voeding en- levensstijl

Gezonde voeding en een gezonde levensstijl moeten de norm zijn. Vooral voorlichting hierover vinden de partijen belangrijk. Maar ook preventieve aandacht voor een gezonde levensstijl en geestelijke gesteldheid staat bij sommige partijen hoog op het programma.

 • Aanpak voedingsmiddelenindustrie: reclame voor ongezond voedsel mag niet meer (50PLUS).
 • Investeren in preventie en controles op de voedingsmiddelenindustrie (minder zout, minder vet, minder suiker)(GroenLinks).
 • Investeren in preventie (SP).
 • Investeren in preventie: voorlichting over gezond leven en verbod op bv kindermarketing voor snoep en fastfood (Partij voor de Dieren).
 • Ongezonde voeding valt onder een hoog btw-tarief, een nultarief op (biologische) groenten en fruit (Partij voor de Dieren).
 • Meer aandacht voor preventie - een brede aanpak door zorgverzekeraars, overheden en maatschappelijke organisaties samen (CDA).
 • Het aantal locaties waar alcohol en tabak wordt verkocht, wordt ingeperkt (CU).
 • Ontmoedigen en voorkomen van het gebruik van soft- en partydrugs (CU).
 • Investeren in bewegen en breedtesport in plaats van in topsport (SGP).
 • Keiharde aanpak kwakzalverij (VNL).
 • Overheid, en zorgverzekeraars participeren in een Nationaal Preventiefonds dat een gezonde levensstijl moet bevorderen (DENK).
 • Meer aandacht voor preventie en gezond leven, waarbij huisarts en de zorg in de eigen omgeving centraal staan (D66).
 • Meer aandacht voor de preventie van suïcide (CDA).
 • Meer geld voor suïcidepreventie (SGP).
 • Zorgverzekeraars en gemeenten werken samen aan preventie en er komt een preventiefonds waaraan verzekeraars bijdragen (CU).       

E-Health & privacy

E-Health en andere innovaties zijn steeds belangrijker in de zorg. Maar juist omdat al onze gegevens straks online staan, is het minstens net zo belangrijk om aandacht te besteden aan onze privacy. De patiënt moet toestemming geven voor het uitwisselen van zijn dossier en blijft altijd eigenaar.

 • Investeren in e-Health (online zorgoplossingen) en andere innovaties op het gebied van gezondheid (D66).
 • Patiëntgegevens en medische dossiers alleen uitwisselen na toestemming van de patiënt (SP).
 • Meer ruimte voor e-Health en andere technologische oplossingen (VVD).
 • Alle medische gegevens van een patiënt komen in één dossier terecht - dit dossier is eigendom van de patiënt (VVD).
 • Meer ruimte voor innovatieve zorgaanbieders, innovatieve behandelmethoden, e-Health en domotica (DENK).


 Bron: www.plusonline.nl

cta-facebook

119014357